تیـم کـاملا حـرفه ای مـا افتخـار دارد شمـا را در فضایی
کـاملا مجهـز در امـر ،طـراحی و بهیـنه سـازی وب سـایت، 
آمـوزش بازاریـابی دیجـیتال و هـزاران خدمـات
حـرفه ای دیگـر در ایـن زمیـنه همـراهی نمـاید

We can do your marketing for you, or we can train your team to do it.

TBP is celebrating 10 years in business!

SCALE UP WITH FREE TRAINING
GENERATE RESULTS FASTER

Proud Marketing Partners to companies in:

Health & Wellness


 • Abbecan
 • Ber Reels
 • Corespray
 • London Bin Rentals
 • Blue Water Energy – Solar
 • Street Characters – Mascot Costumes

Manufacturing & Distribution


 • Dr. Rouzati – RejuvaMD
 • Ian Horseman – The Posture Clinic
 • Best Body Bootcamp
 • McGuire Financial Group
 • Chronic Pain Centre
 • Dr. Lise Janelle Coaching

Retail


 • Oliver Jewellery
 • Ber Reels
 • La Glamour Style
 • Ripple Outdoors

Services


 • Uncommon Entertainers
 • The 6X Real Estate Group
 • McGuire Financial Group
 • Hair Xtacy
 • Higgins Event Rentals
 • Irena Antz – Walk like a Godess
 • Yellow & Green Home Construction

ما به موفقیت بیزنس شما کمک می کنیم، ما را به عنوان تیم و شریک بازاریابی خود تلقی نمایید


What We Do

TBP Offers advanced business and marketing training to help your company scale up!


 • Train your team to sell & close more deals
 • Train your in-house marketers to be Best In Class digital marketers
 • Train your team to scale-up
 • Train your trainers to go from average to exceptional

خدمات وب سایت و بازاریابی دیجیتال 

افـزایش شـمار تمـاس های تلفنی مشـتریان با شـرکت شـما –

جـذب مشـتریان بیـشتر همـراه با طـراحی و کارآیی حـرفه ای وب سایت –

افـزایش شـمار مراجعـه کننـدگان به وب سـایت –

تعیـین وقت ملاقـات بصـورت آنـلاین بـا مشـتریان –

راه انـدازی سیـستم پـاسخگویی اتومـاتیک به ایمیـل های بخـش بـازاریابی و فـروش –

خدمات وب سایت و بازاریابی دیجیتال

*ASK US IF YOU QUALIFY FOR AN CANADA JOB GRANT

UP TO $10,000 PER EMPLOYEE

Do You Prefer to TRAIN Your Team Instead?

We help your business generate more leads and sales.


Think of us as your in-house marketing team. Your marketing partner should:

 • Make your phone ring
 • Drip leads into your sales bucket
 • Capture leads directly from your website
 • Help new leads book appointments online
 • Automate your marketing and sales emails so you never miss the opportunity to create new business
 • Track multiple lead sources so you know what’s working and what’s not
 • Report to you monthly via webinar or phone (or drop in)

خـدمات دوره هـای آمـوزشی

تیـم ما پیشـرفته ترین دوره های
آمـوزش بازاریابی و تجـارت را ارائـه می نمـاید


آمـوزش کارکنـان بـرای افـزایش میـزان فروش و انعقـاد قراردادهای بیشـتر –

آمـوزش کارکنـان بخش بازاریـابی بـرای تبـدیل شدن به متخصصین بـازاریابی دیجیـتال –

آمـوزش کارکنـان بـرای ارتقـاء بیـزنس و همچنین ارتقـاء سطح تخصـص و مهـارت –

خـدمات دوره هـای آمـوزشی

Contact our office to see which CERTIFICATION
is best suited for your team.